3. Duchovná úloha Ježiša Krista

Tradičné poňatie kresťanských cirkvi o účele príchodu Ježiša Krista na zem je v smrti Ježiša Krista na kríži ako spásy a vykúpenia ľudstva, ako obeť Ježiša Bohu za ľudstvo a v následnom slávnom vzkriesení Ježiša po ukrižovaní podľa cirkví vo význame, že kresťanstvo má zakladateľa, ktorý prekračuje smrť a sľubuje, že Jeho nasledovníci budú robiť to isté.

Prišiel však Ježiš Kristus na zem na to aby sa dal zavraždiť? Môže Boh na svojho Syna, ktorý sa ničím neprevinil uložiť takúto úlohu a osud? Spočíva vo vražde Ježiša Krista vykúpenie a obeť Bohu, keď sám Ježiš pribitý na kríži hovorí ľuďom, že nevedia čo činia?

Z takéhoto tvrdenia by vyplývalo, že zrada Judáša by bola vlastne Bohom chcená a bola by vlastne naplnením úlohy Ježiša Krista a preto by na Judášovi nemohla spočinúť vina.

Pri vedomí toho, že Boh je dokonalá spravedlnosť, nieje možné prijať tézu, že by Boh prijal vraždu nevinného Ježiša Krista ako obeť za spásu a vykúpenie hriešneho ľudstva. Boh nikdy nepríjme vraždu ako prostriedok k odčineniu viny kohokoľvek. To je v rozpore s akoukoľvek spravedlnosťou. Boh neposlal Ježiša Krista na zem aby zomrel na kríži. Takýto výklad je dielom nepochopenia nasledovníkov Ježiša Krista.

Takýto výklad je potrebný len na vytvorenie osobného kultu z osoby Ježiša Krista, ktorý Ježiš nikdy nechcel a vždy odkazoval na Boha Otca.

Duchovná úloha a dôvod príchodu Ježiša spočíva v niečom inom, čo sa často v kresťanských cirkvách prehliada. Jediným dôvodom príchodu Ježiša Krista na zem bolo prinesenie Božieho Slova, ktoré ukazuje celému ľudstvu, ktoré by inak padlo do duchovnej smrti, cestu z duchovného úpadku a vzkriesenie z hmotnosti a možnosť nastúpenia vzostupu človeka až do nebeského Božieho Kráľovstva kde jedine je možný večný život.

Ježiš Kristus bol stelesnené Božie Slovo a preto mohol povedať “Ja som Cesta, Pravda a Život, nik neprichádza k Otcovi jedine skrze mňa!”. Teda iba skrze Božie Slovo.

Na tento poukaz sa často zabúda a nehľadá sa poctivo skutočná spása v Slove Ježiša Krista, ktoré sa často vôbec správne nechápe a vykladá sa falošným a nepravdivým spôsobom. Správne pochopené a precítené Božie Slovo Ježiša Krista je spásou a ukazuje pravú cestu k Bohu a k skutočnému pravému vzkrieseniu z hmotnosti.  Mylne sa predpokladá, že pokrstený kresťan v niektorej z cirkví je už automaticky spasený. Spasený môže byť len ten kto nieje duchovne mŕtvy, teda duchovne lenivý ale naopak, kto je bdelý v cite a poctivo hľadá cestu k Bohu a k pochopeniu a uskutočneniu duchovných skutočnosti vo všetkom čo sa mu ponúka.

NASLEDUJÚCA ČASŤ >>

holubica a kriz