1. Čo je to Posledný súd?

Pojem Posledný súd je známy v mnohých monoteistických náboženstvách (viera v jedného Boha), počínajúc kresťanstvom, islamom, židovstvom ale je známy aj vo východných filozofiách ako je napr. taoizmus (sekta Nebeských Majstrov), učenie Krišnu a Zoroastera.

Tradične sa uvádza, že Posledný súd je súdenie všetkých živých i mŕtvych Bohom, pričom hriešnici budú odsúdení na večné muky v pekle a spravodliví na nebeskú blaženosť v raji. Kto nie je duchovne živý a dosť čistý, nieje zapísaný v tz. Knihe života v ktorej sú zapísané mená všetkých tých, ktorí prišli k záchrane a k večnému životu.

Okrem Posledného súdu sú známe aj lokálne súdy v dejinách ľudstva ako boli napríklad súd nad Atlantídou a súd v čase Mojžiša v Egypte alebo za čias Noe. Posledný súd je ale iba jeden za celú dobu trvania hmotného vesmíru.

S Posledným súdom súvisí aj Súdny deň. Je to okamih začiatku veľkého súženia. Čas kedy nastane tento Súdny deň, nepozná nik okrem samotného Boha Otca. Kristus o Súdnom dni povedal :

Veru vám hovorím: Nepominie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko toto nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. No o tom dni a o hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, ale jedine Otec. Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna človeka; ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do korábu, a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvedomte si: keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte! (Matúš, 24)

S pojmom Posledný súd je spojená aj predstava Konca sveta tz. Apocalypsa tj. udalosť zániku dnešnej civilizácie. Po tomto zániku má nastať na zemi Božie kráľovstvo alebo inak povedané Raj na zemi, v ktorom budú ľudia žiť šťastne podľa Božej Vôle.

Ďalšou udalosťou, ktorá charakterizuje Posledný súd podľa kresťanskej tradície je ohlásený druhý príchod Ježiša Krista.

NASLEDUJÚCA ČASŤ >>