Na prahu novej éry a globálnej transformácie Zeme

Stojíme na prahu novej éry. Éry kde kľúčovou otázkou nebudú ekonomické, finančné a geopolitické problémy ale kľúčovou otázkou sa stane samotné prežitie ľudstva a života na Zemi. Proces prírodných zmien zaznamenal snáď už každý obyvateľ Zeme. Život na Zemi a samotná Zem sa začínajú meniť drastickým spôsobom tak ako sa nemenili za posledných niekoľko miliónov rokov. Môžeme pozorovať globálne otepľovanie sprevádzané roztápaním sa ľadových plôch sladkej vody na Severnom a Južnom póle čo má dôsledok na zvyšovanie hladiny oceánov a morí a na zmenu salanity oceánov a ich teploty a tým aj zmenu oceánskych prúdov. Tento fakt má za dôsledok zmenu biodiverzity živočíchov a rastlín v oceánoch.  Pozorujeme zvyšujúce sa výskyty a ničivosť hurikánov, uragánov a tajfúnov, každoročne zvyšujúci sa počet a ničivosť zemetrasení a povodní a tým zvyšujúci sa počet katastrofických cunami. Ďalšou hrozbou je  vysychanie prírodných oblastí a najmä takzvaných obilníc sveta, teda úrodných poľnohospodárskych regiónov, ktoré produkujú väčšinu potravín sveta. S tým je spojená obrovská erózia úrodnej pôdy a rozširovanie púští, nedostatok a znižovanie zásob pitnej vody. Masový úhyn vtáctva a masové vymieranie ostatných živočíšnych  a rastlinných druhov aké nebolo zaznamenané za posledných 65 miliónov rokov od vyhynutia dinosaurov.  Genetické mutácie živočíchov a hmyzu a zmena oblastí ich výskytu. Rozširujú sa nové a neznáme choroby. Pohyb tektonických dosák kontinentov spôsobuje ohromné geologické zmeny. To všetko je začiatok obrovských zmien, ktoré čakajú na premenu života na povrchu Zeme. Očakáva sa, že veľké územia sa ocitnú pod hladinou oceánov a morí a že premena Zeme bude sprevádzaná výbuchmi supervulkánov. Prírodné zmeny ale nie sú len na planéte Zemi. Astronómovia pozorujú, že k nezvyčajným prírodným zmenám dochádza v celej Slnečnej sústave.

Je táto náhla premena prírodných podmienok v dnešnej dobe náhodná alebo súvisí s človekom na zemi? Ostane Zem miestom pre život? Ak chceme odpovedať na túto otázku musíme poznať hlbšie vplyv človeka na svoje okolie. Nielen z pohľadu ekológie ale najmä z pohľadu duchovný zákonov, ktoré majú vplyv vo väzbe spravenie človeka – prírodné životné prostredie okolo neho.

Človek sa objavil na zemi pred niekoľkými miliónmi rokov. Predstava, že sa vyvinul zo zvieraťa je však chybná.  Ľudský duch nikdy nemal dušu zvieraťa ale vždy bol duchom. Pre jeho duchovný vývoj však bolo rozhodujúce aby sa ako ľudský duch inkarnoval do hmoty na Zemi a v živote na Zemi ďalej rozvíjal svoj duchovný potenciál. K tejto významnej udalosti, k objaveniu sa človeka teda lepšie povedané ľudského ducha na Zemi došlo v siedmych tz. „kolískach ľudstva“. Bolo to sedem prírodne veľmi bohatých malých regiónov rozložených na celej Zemi v ktorých žili vysoko vyvinuté zvieratá podobné človekovi a do ktorých hmotných tiel sa po prvý krát v histórii Zeme inkarnovali ľudský duchovia na miesto zvieracej duše. Tieto vysoko vyvinuté zvieratá boli podobné ľuďom, chodili dosť vzpriamene a boli už bez srsti na tele a stavali si primitívne príbytky. Týchto sedem „kolísok ľudstva“ bolo rodiskom siedmych ľudských rás. Väčšina týchto „kolísok ľudstva“ v premenách Zeme sa do dnešných čias nezachovala ale ako ukážka nám môže poslúžiť  „kolíska ľudstva“ pre černošskú rasu, ktorá sa nachádzala na území dnešnej Kene v Afrike a ktorá mala duchovné meno „Tholo“. Toto územie Kene je do dnešných dní územím s najväčšou bohatosťou a diverzitou fauny a flóry. Ľudský duchovia, ktorí sa inkarnovali v „kolískach ľudstva“ boli obklopení bohatosťou prírodných zdrojov a nemali žiadnu starosť o svoje živobytie. „Kolíska ľudstva“ bielej rasy sa duchovne volala „Thule“ a nachádzala sa na potopenom území v severnej Európe na území dnešného Severného pólu. V antickom Grécku sa dochovali správy, že ľudské kmene, ktoré neskôr osídlili Európu prišli z ďalekej zeme na severe, ktorú nazývali Hyperbolia. Antické Grécko však už bola doba ďaleko po legendárnej epoche nazývanej Zláta Éra. Prví ľudia, ktorí žili v „kolískach ľudstva“ mali všetci otvorení duchovný zrak a ním videli duchovné a prírodné bytosti pôsobiace na Zemi a tieto duchovné a prírodné bytosti učili ľudských duchov všetkému čo potrebovali vedieť k životu. Takto šiel vývoj človeka  dlhú dobu v harmónii s prírodou  a s duchovnými zákonmi.  Človek bol duchovný, bol človekom citu a začal tušiť existenciu jediného Boha, ktorý všetko riadi.

Potom sa však situácia zmenila. Človek sa postupne prestal riadiť citom, ktorý dokázal vycítiť duchovné a za svojho pána ustanovil prepestovaný rozum. Jeho predný rozumový mozog oproti zadnému duchovnému mozgu sa zväčšil. Nadvláda rozumu nad citom spôsobila aj omyly pri rozumovom posudzovaní čo je dobro a čo zlo. Citom vie človek rozoznať dobro od zla na 100% ale rozum sa dopúšťa omylov. Tým stratil spojenie s duchovnom a prestal aj jasnovidne vidieť pomáhajúce duchovné a prírodné bytosti. Začalo sa šíriť medzi ľuďmi zlo. Lucifer prišiel do Stvorenia preto aby pozdvihol detský rozum ľudí. Mal to však urobiť podľa Božích zákonov, kedy cit ostane vedúcim. Lucifer však padol a zvolil si inú cestu ako mu predpisovala Božia Vôľa. Lucifer sa postavil proti Bohu a začal ľudstvo pokúšať hriechom, teda konaním proti Božej Vôli. Prvá padla Atlantída, ktorá sa na príkaz Boha potopila a zmietla všetko falošné. Utečenci z Atlantídy sa usadili v Mezopotámii a založili ríšu Sumer čo bola v svojej dobe najpokrokovejšia civilizácia. Ľudstvo sa pokúšalo opäť spojiť s Bohom. No na konci Sumerskej civilizácie opäť zavládol úplný úpadok a na území Blízkeho východu sa rozmohol Satanský kult Balaa, ktorého súčasťou bola mágia a okultizmus. Úpadok Blízkeho východu bol strašný. Kedysi prírodou kvitnúce územie sa začalo meniť v púšť. Ľudia na území Blízkeho východu začali vymierať a kult Balaa postupne upadal. Lucifer potom upriamil svoju pozornosť na Egypt. Chcel z Egypta vybudovať základ a hlavný stan svojej ríše na Zemi. Na poslednú chvíľu ale ešte v praví čas na záchrannú misiu prišiel na Zem Boží Syn Ježiš Kristus, ktorý mal zastaviť úpadok ľudstva lebo už žiaden človek nevedel nájsť pravú cestu k Bohu. Ľudstvo však Ježiša Krista zavraždilo a z jeho odkazu ľudia urobili to čo Ježiš Kristus nikdy nechcel – rozumový kult osobnosti. Prepestovaný mozog rozumu naďalej vládol ľudstvu a tým že ľudstvo nepochopilo citom záchrannú misiu a Slovo Ježiša Krista, pokračoval aj ďalej duchovný úpadok pri vzrastajúcom rozumovom rozvoji ľudstva až do dnešných dní.

Na vrchole materiálneho civilizačného vývoja je v súčasnosti Západ. Rozumový kresťanský kult v podobe cirkevného náboženstva nepriniesol duchovnú obrodu, oslobodenie a vzostup ale naopak temné myšlienkové prúdy Luciferovho vplyvu a kultu z Blízkeho Východu a z Egypta si našli cestu do Západnej Európy. Civilizačný vrchol Západu postavený na rozume zformovala západná filozofia a veda v posledných storočiach a ľudia na Západe si ani nevšimli že táto filozofia sa stala hlavným myšlienkovým prúdom a uplatňovanou praxou tak v spoločnosti, štátnictve, politike, ekonomike, vo vede ako aj v kultúre. Rozvojom vedy založenej na rozume sa západná civilizácia úplne odstrihla od duchovného ponímania sveta a existencie Boha a jeho duchovných zákonov. Na Západe v hlavnom myšlienkovom prúde zvíťazil materializmus napriek paralernej existencii náboženských ideí. V temnom zákulisí bujnel okultizmus a mágia. Začiatkom 20. storočia dosiahol materializmus v širokých masách spoločnosti na západe svoj vrchol. Odvtedy je materializmus na pomalom ústupe, no úpadok nabral nový rozmer a spoločenskú vládu na Zemi ovládli temné ekonomicko-okultné sociopatické elity.

Čo však spôsobila nadvláda rozumu za posledné tisícročia? Čo spôsobilo, že človek nedokázal citom vycítiť duchovné zákony a Božiu Vôľu a tím sa obrátiť k Svetlu a k dobru? Spôsobilo to rozvoj všetkého zla. Podriadenie rozumu zapríčinilo všetky vášne, chamtivosť, žiarlivosť, nenávisť, túžbu po moci, amorálnosť, prepestovanie sexuálneho pudu, a postupne všetky ostatné neresti, ktoré začali duchovne formovať temný energetický obal okolo Zeme. Nárastom počtu rozumových ľudí v ich negatívnom pôsobení na planéte na 7 miliárd za posledné storočie sa zväčšil negatívny temný obal Zeme do abnormálnych rozmerov.

Každému kto pozná skutočné duchovné zákony je jasné, že raz musí dôjsť k uplatneniu zákona zvratného účinku a k vybitiu nahromadenej negatívnej energie a nastolenie opätovnej rovnováhy a harmónie podľa duchovných zákonov, inak by sa vesmír bez týchto duchovných zákonov dávno rozpadol na prach. Dôsledky vybitia nahromadenej negatívnej energie však budú pre Zem a ľudí na nej žijúcich katastrofálne. Začiatok týchto katastrof už na Zemi v podobe negatívnych prírodných zmien  v súčasnosti pozorujeme. Táto udalosť sa v duchovných posolstvách nazýva Posledným Súdom.

Podľa duchovných predpovedí nás čakajú obrovské globálne katastrofické udalosti pri ktorých zahynie podstatná časť ľudstva a tá ktorá prežije bude môcť žiť len v niekoľkých regiónoch sveta, ešte pre život vhodných oblastiach. Dôjde predovšetkým k očiste medzi ľudstvom, kedy zahynie materialistický človek plodiaci zlo a  človek ktorý nebude schopný nadobudnúť presvedčenie a vieru o Bohu, jeho zákonoch a jeho vôle a podriadiť sa im. Na Zemi budú môcť ostať len ľudia túžiaci po čistote, dobre, láske, pravde, svetle a Bohu.  Táto doba je podľa znakov začínajúcich sa prírodných katastrof a premien už veľmi blízka. Z tohto pohľadu sa stanú dnešné politické, vojnové a ekonomické problémy úplne nepodstatné, lebo dôjde k zmene spoločenského, ekonomického a politického poriadku od základov.

Mnohé predpovede ako napr. Cayce, Jeane Dixon, Vanga, Fatimské proroctvo, množstvo ruských a európskych prorokov predpovedá, že budúcou duchovnou veľmocou na Zemi sa stane Rusko.  Územie Ruska sa javí ako strategické a o ktoré má veľký záujem západná elita. Na svete sú už len 4 nevyťažené  oblasti bohaté na nerastné suroviny. Južná Afrika, Tibet, jeden región v Číne a Rusko. Rusko má z týchto štyroch oblastí zásoby nerastných surovín najväčšie.  Rusko leží na geologicky najstabilnejšej platni, kde je zaznamenané minimum ničivých zemetrasení a tektonických zlomov. Ostatné časti sveta ako Severná a Južná Amerika, Východná Ázia, Nový Zéland sa nachádzajú na tektonických zlomoch a hrozia im veľké geologické poruchy a katastrofy. Rusko sa strategicky stáva najlepšie miesto na prežitie v dôsledku prichádzajúcich prírodných katastrof. Politický prístup Ruska v medzinárodných záležitostiach spolu s spoločenským a duchovným dianím v Rusku dáva nádej, že proroctvo o Ruskej duchovnej veľmoci sa možno naplní.

Posledný Súd, tak mnohými obávaný a tak mnohými radostne očakávaný. Chápe vôbec ľudstvo, že sa nachádza v Poslednom Súde? Nie. Väčšina ľudstva nemá čas a vôľu premýšľať o duchovných otázkach a hľadať odpovede v duchovných posolstvách aj keď príroda dáva jasne najavo, že v súžití prírody s človekom a s životom človeka samotným je niečo v neporiadku. Tak aj väčšina ľudstva minie vedomosť o tom, že poslednú záchranu ľudstva sa snažil na začiatku 20. storočia priniesť Syn Človeka – Abdrushin vo svojom Slove, ktoré spísal do knihy. Tak ako Ježiš Kristus, ostal nepochopený a nevypočutý a preto osud Zeme sa spečatil. Čakajú ju už len katastrofy a veľké prírodné premeny, ktoré môžu ešte ľudstvu dať šancu na prežitie ale bude to už len šanca podmienečná.  Ľudstvo možno čaká už len cca 1000 rokov kedy bude život na planéte Zem pre človeka možný. Táto pesimistická predpoveď bude pre mnohých neprijateľná. Zachránia sa niektorí ľudský duchovia tým, že sa stanú opäť ľuďmi citu bažiacimi po kráse? Otvorení láske, čistote, ušľachtilosti, dobru a Bohu? Svojim duchovným postojom ovplyvnia okolie a tým i prírodné prostredie v ktorom budú žiť? Odpoveď nám dá už najbližšia budúcnosť.

– Ondrej Janíčko –