O událostech Konce věku: Edgar Cayce před 80 lety předvídal roli Ruské federace v současných událostech

Edgar Cayce /18.3.1877–3.1.1945/ byl americkým médiem, člověkem nadaným mimořádnými schopnostmi a je znám možná více pod titulem „SPÍCÍ PROROK“. Byl jedním z největších a nejznámějších amerických sensibilů-mystiků či léčitelů. Měl mnoho darů shůry, které v průběhu svého života postupně rozvíjel. V průběhu 42 let, kdy se věnoval práci na podkladě svého mimosmyslového vnímání, poskytl na 20 tisíc výkladů, z nichž více než 13 tisíc bylo řádně zdokumentováno. Převažovaly výklady životní a zdravotní pro jednotlivce.

Ze zaznamenaných výkladů je však možno odvodit řadu předpovědí širšího významu, i takových, které se týkají jak daleké minulosti lidstva, tak budoucích událostí na této planetě. Není bez zajímavosti z mnoha zaznamenaných textů vyhmátnout střípky předpovědí, které se týkají budoucnosti. A my se dnes zaměříme na to, co uvedl ve své době, tedy někdy v třicátých a čtyřicátých letech minukého století, o roli Ruska v budoucích světových událostech.

Toto je pohled do jednotlivých části mozaiky informací, které jistě využijete k tomu, abyste si vytvořili vlastní názor na skutečnou roli obou dnešních klíčových velmocí, USA a Ruské Federace, ve světovém dění…

Cayce většinu svých předpovědí učinil v době mezi světovými válkami v první polovině dvacátého století. Řada věšteb se naplnila ještě za jeho života. Například krach burzy v roce 1929, zahájení a konec druhé světové války a jiné. V sérii tzv. „World Affairs Readings“ /předpovědí týkajících se světových událostí/ jsou podle Cayceho výkladů sepsána zajímavé předpovědi o budoucnosti světa financí, politiky a kolektivní spirituality. Právě tam jsou zachyceny některé je jeho informací, které byly jinak roztroušeny v řadě osobních výkladů jeho klientům.

Rusko jako trn v oku

Cayce předvídal, že budoucí krize budou stát a padat se světovým finančním systémem. Už tehdy poukázal na to, že to bude Rusko, které bude stát v cestě finanční oligarchii západních tzv. demokracií v jejich cestě za ovládnutím světa.

Když se ho v roce 1932 zeptali na budoucí politické a hospodářské trendy v Evropě, hovořil ve stavu transu o Evropě a Rusku toto:

Cayce: „Evropa je dům rozbitý na kusy. Před několika lety se stalo to, že mocný lid byl převálcován pro potěšení a uspokojení několika málo lidí, bez ohledu na práva ostatních /rozuměj bolševickou revoluci v Rusku, která, jak se dnes ukazuje v odtajněných dokumentech, byla financována Chazarskou mafií ze Západu/. Ten lid prochází zkušeností znovuzrození a politicky i hospodářsky se stane trnem v oku mnohého národa v Evropě i ve světě…“

Otázka: „Jak se jmenuje ten národ, o němž mluvíte?“

Odpověď: „Rusko!“

Sedmdesát let po porážce mocností Osy a pádu stalinského režimu se Rusko znovuzrodilo a skutečně dnes hájí své místo na slunci. To je nutně staví do opozice proti plánům Chazarské mafie, spolku západního globalistického bankovního kartelu, který dosud ovládá svět » Tento kartel sestává z IMF, Světové banky, BIS a globální sítě,  centrálních, rezervních a investičních bank, které jsou spletitými nitkami provázány s elitou určitých nemnoha vlastníků, kteří si skrze oblast finančnictví podmanily vlády mnoha států tohoto světa.

Drží je pod krkem obrovskými dluhy, které vlády u těchto soukromých subjektů mají a rozhodně neváhají tyto vlády svoji finanční mocí vydírat ve své snaze je donutit k chování, které této finanční elitě vyhovuje.

Pozn.: Pro chazarskou mafii /Rockefeller a spol./, jinak také pro skupinu aspirující na světovládu, jsou vlády jako je ta česká, včetně „elit“ v poslanecké sněmovně, senátu, prezidenta a šéfů klíčových úřadů jen spolkem na nich závislých osob, osob figurujících na jejich výplatní listině… jsou na výplatní listině organizací jako je Sorrosova nadace, prostředky jsou jim poukazovány třeba formou placených stáží na amerických univerzitách a v účasti na nejrůznějších zahraničních diskusních fórech, která se tváří vážně a jejichž jediným cílem je předat slíbené obnosy financí přímým agentům USA v řadách našich politiků… vzpomeňte si na zahraniční stáže Bělobrádka v USA, přednášková turné prezidenta Klause, účasti některých vybraných politiků na setkáních Bilderbergů… jistě nevěříte, že například ministr kultury Herman jezdívá na sudetoněmecké akce za diety mu vyplácené v českých korunách… a mohli bychom pokračovat… 

Státní dluhy tzv. demokratických států tohoto světa u soukromých bank rostou do astronomických čísel, podobně jako český dluh od počátku devadesátých let. Vámi zvolené vlády to tu vedou do kopru a matematicky vzato velmi brzy se vy, občané tohoto státu, z dluhů už nikdy nevymaníte a stanete se podobni dnešním dlužníkům obětí exekucí v podobě požadavku naprosté poslušnosti cizí moci v Bruselu a USA.

Cílem je vás naprosto zlomit a donutit k tomu, abyste radostně akceptovali případně i vlastní sebeobětování ve prospěch Ameriky v konfliktu s Ruskou federací. V plánu „B“ je i to, abyste se rozpustili v přívalu zahraničních migrantů a jejich vysoké natality a ještě tomu radostně tleskali.

Na ostří nože: Ukrajina, Sýrie…

V roce 2013 se USA pokusily pod klamnou záminkou o invazi do Sýrie. Putin zabránil americké intervenci hrozbou, že se v oblasti zapojí i Rusko; tehdy to v Sýrii zdaleka nebylo tak zlé jako dnes.

Na Ukrajině proběhla cílená destrukce režimufinancovaná z prostředků George Sorose. Pak následovaly návrhy ze strany IMF, jejichž cílem bylo dluhové dobytí Ukrajiny pomocí vnucených půjček na rozvoj ve výši desítek miliard dolarů. V té chvíli nastoupilo Rusko jako jediná síla schopná udržet bankovní kabalu na uzdě.

Obří mocenská šachovnice zvaná Střední východ je v plamenech a svět se potácí na ostří břitvy, kdy jednou možností je eskalace konfliktu ve třetí světovou válku a tou druhou chabá naděje, že světoví političtí vůdci konečně přijdou k rozumu.

Cayce v souvislosti s takovou situací hovořil o Rusku jako o naději:

„V Rusku se skrývá naděje světa, ačkoli bývá označováno jako komunistické či bolševické. Ne — jde o svobodu, svobodu! Že bude každý člověk žít pro svého bližního! Princip se zrodil. Bude trvat léta, než vykrystalizuje, ale znovu je to tak, že z Ruska přichází naděje pro svět.“ /Edgar Cayce, 1944, č. 3976-29/

Tuto naději dnes vidíme na vlastní oči, a to i ve vojenské intervenci Ruska v Sýrii, kdy Ruská federace efektivně likviduje brutální Islámský stát, vyzbrojený Amerikou a Izraelem.

Duchovní vývoj a vedoucí pozice Ruska

Už před 2. světovou válkou Cayce předvídal, že bude nutné, aby se Rusko nějakým způsobem duchovně rozvíjelo, a mohlo tak představovat protiváhu upadajícím morálním hodnotám kapitalistického Západu.

Když se jednou Cayceho zeptali, „jak by měly tzv. kapitalistické země přistupovat k Rusku“, odpověděl:

„Na náboženském vývoji Ruska bude záviset naděje světa. Pak se bude moci jedinci či skupině, jež si bude ve vztazích vzájemně blízká, lépe vést při postupných změnách a konečném rozřešení podmínek související se světovládou.“ /3976-10/

O šest měsíců později přišel Cayce s dalšími informacemi, které pomohly objasnit jeho předchozí prohlášení.

„Víte, z Ruska může vyjít cosi, co se stane základnou celosvětového náboženského myšlení či trendu…“/3976-12/

Když se Hugh Lynn Cayce svého otce v roce 1938 ptal na situaci v Rusku, bylo mu řečeno:

„Neklidnému národu se dostane nového pochopení. Zde se kvůli jhu útlaku a přílišnému požitkářství objevil další extrém. Jen až se vrátí svoboda projevu a svoboda vyznání v souladu s příkazy svědomí – než bude toto k dispozici, bude v nitru stále vládnout chaos.“ /3976-19/

Zdá se, že Cayce hovoří o Rusku po pádu Sovětského svazu a strastech vyvolaných komunistickou vládou; a také o potřebě návratu humanistických hodnot do současného světa. To je zapotřebí k tomu, aby se svět osvobodil od útlaku sionistických kartelů, které se proti lidstvu šikují už stovky let.

Cayce tu říká, že nám Rusko v tuto dobu přinese jistý druh velmi potřebného duchovního vůdcovství, jakýsi postoj, který nám umožní, aby se odehrál přechod ve velkém formátu – něco, co se musí stát, abychom se vyhnuli zaručenému zničení, jež by bylo důsledkem případné 3. světové války.

Putin bezpochyby není svatý a nelze nijak podceňovat potenciál podvodného jednání ze strany jakékoli národnostní organizace, ale zamyslíme-li se nad hlavními hráči, kteří se teď, v době, kdy lidstvo balancuje na ostří břitvy, nacházejí v kolbišti, vnáší Putin do hry něco, čím ostatní političtí vůdci nedisponují… zdravý rozum.

A jak by se projevovalo duchovní vedení ve světě, jenž zešílel? Zpočátku by dozajista vypadalo jako zdravý rozum.

„Aristoteles dokonce prohlašuje, že ze zdravého rozumu vychází samo vědomí. Pokud tedy společnosti chybí zdravý rozum a je v ní jen málo svědomí, morálky, empatie, tvořivosti, soudnosti, vkusu a lásky, jak lze takovému obyvatelstvu vládnout?“

Putinovy akce v Sýrii dávají z různých možností ten nejlepší smysl. Už teď pravděpodobně zabránil turecké invazi do Sýrie a významně narušil operace ISIS. Obojí lze považovat za vítězství zdravého rozumu v aréně zrad a věrolomnosti.

Když Putin na nedávném summitu mluvil o americko-ruských vztazích, řekl o USA následující:

„Musíte se povznést nad svou bezmeznou touhu po nadvládě. Musíte přestat jednat na základě imperialistických ambicí. Nelijte do myslí milionů lidí jed, jako by neexistovala jiná cesta než imperialistická politika.“

Putin se snaží nasměrovat naši pozornost na to, že Amerika a Západ už nemají ve světě žádnou morální převahu a stojí na straně neskutečného zla.

Budoucí morální úpadek Ameriky komentuje i Cayce. Necelého půl roku před svou smrtí hovořil o „duchu Ameriky a jejím hříchu“:

„Co je duchem Ameriky? Většina jednotlivců se pyšně chvástá „svobodou“. Svobodou čeho? Když svážete srdce a mysli mužů rozličnými způsoby a vychováním, poskytne jim to svobodu slova? Svobodu vyznání? Osvobození od nouze? … Vzhledem k uplatnění těchto principů… se Amerika může chvástat, ale na ten princip se spíš zapomíná… a to je hříchem Ameriky.“ /3976-29/ komentář 3975-15 z ledna

Závěr

Předvídal Edgar Cayce to, že Putin zkříží plány západní kabale, která se snaží zmocnit světa prostřednictvím finanční dominance, politické destabilizace a totální světové války, řádu povstávajícího z chaosu?

O TŘETÍ světové válce Cayce také hovořil. Mluvil o konfliktech vznikajících „v Libyi a v Egyptě, v Ankaře a v Sýrii, o ostrých sporech v oblastech nad Perským zálivem.“

Ať věříte v moc lidské mysli spojit se se Zdrojem a získávat z něj informace o budoucnosti, nebo ne, vypadá to prozatím, že se Cayceova proroctví týkající se Ruska celkem plní. Sami zvažte, na které světové straně se nachází naděje pro tohle lidstvo.

 

Zdroj : http://www.ragauian.cz/o-udalostech-konce-veku-edgar-cayce-pred-80-lety-predvidal-roli-ruske-federace-v-soucasnych-udalostech/