Živá Voda a Voda Stvorenia

V Biblii v Novom Zákone v Slove Ježišovom a v Posolstve Grálu sú v krátkosti zmienky o Živej Vode. Čo sa však tým myslí?

Živá Voda! To najúžasnejšie čo môže stretnúť ľudského ducha v tomto Stvorení. Živá Voda osviežuje ľudského ducha a dušu ako nič iné v tomto Stvorení, prináša neuveriteľnú a nepoznanú čistotu, sviežosť a oživenie. Až ten kto sa napil Živej Vody, spozná čo je to život! Živá Voda je plná Svetla. Iného Svetla ako sprostredkovávajú bytostní alebo Svetla, ktorým sa rozhorí naša duchovná iskrička aj keď Svetlo svojou podstatou je vždy rovnaké. Je to iné prežitie ako pociťovanie jemnohmotných prúdov alebo vibrácii. Kto sa napil malého dúška z Živej Vody ten pocíti osvieženie a čistotu, ale ten, kto sa ponoril do prameňa Živej Vody celý, už si vo svojom bytí neželá nič iné, ako byť čo najbližšie k tomuto prameňu Živej Vody a úplne byť ponorený v Živej Vode. To je najvyššie blaho aké môže ľudský duch vo svojom bytí zažiť. Keď sa valí Živá Voda k ľudskému duchu, tak duchovným uchom ľudský duch počuje šumenie ako keby ho Živá Voda omývala ako nejaká sprcha. Teraz sú chvíle spojenia so Živou Vodou veľmi vzácne. To čo môžeme vnímať častejšie, je Voda Stvorenia. Áno, my sme celí ponorení a plávame v Vode Stvorenia, ktorá vyplňuje celé Stvorenie. V knihe Genezis čítame : Dielo prvého dňa. – Tu povedal Boh: „Buď svetlo!“ a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré; i oddelil svetlo od tmy. A Boh nazval svetlo „dňom“ a tmu nazval „nocou“. A nastal večer a nastalo ráno, deň prvý. Dielo druhého dňa. – Potom Boh povedal: „Buď obloha uprostred vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami!“ I urobil Boh oblohu a oddelil vody, ktoré boli pod oblohou, od vôd, ktoré boli nad oblohou. A stalo sa tak. A Boh nazval oblohu „nebom“. A nastal večer a nastalo ráno, deň druhý.“ Tu vidíme, že v procese budovania a tvorenia Stvorenia sa voda objavuje hneď na v druhom stupni alebo dni. Aj v diele Lao‘c-eho, ktoré bolo objavené v kuotienskom archologickom náleze čítame „Obrovské Jedno plodí vodu a to čo voda spätne napomáha v tomto Velikánskom Jednom vytvoriť, sú popravde Nebesia. A to, čo následne Nebesia napomáhajú v tomto Najobrovskejšom Jednom spätne vytvoriť, to je popravde Zem.“ To je všetko Voda Stvorenia. Živá Voda je však oživenie a obrovský Pohyb! Najvyššie hodnoty aké môže ľudský duch dosiahnuť v Stvorení sú Svetlo, Láska, poznanie Božej Vôle a Boha a Živá Voda. Cesta k nim je ukázaná v Božom Slove.

Ľudský duch môže spoznať kontakt s Živou Vodou po prebudení ráno, kedy vstáva veľmi svieži, odpočinutý a cíti mimoriadnu čistotu a neopísateľnú jemnosť po veľmi hlbokom spánku. Ak v noci, v spánku, sa jeho odpútaná duša vzniesla k prameňu Živej Vody, po prebudení o tom ľudský duch vie a cíti to. Jasne cíti očistenie svojho duševného rúcha, akoby sa rozplýval a tiež spomínanú sviežosť. Kto príde do kontaktu so Živou Vodou pociťuje blaženosť. Vystúpiť k prameňu Živej Vody v spánku je jedna z možností ako prísť do kontaktu so Živou Vodou. Druhá možnosť je, že Živá voda sama prúdi od prameňa dole až ku zemi, a my jej jemné očisťujúce omývanie vnímame pri úplnom vedomí počas dňa. Opäť cítime neopísateľnú čistotu, ľahkosť, jemnosť a sviežosť. Zážitok kedy vystúpila naša duša k prameňu Živej Vody počas spánku môže byť silnejší ako zážitok počas bdelosti cez deň ale aj nemusí. Všetko závisí od nás ako sa zachvievame v Božej Vôli a akú vnútornú očistu sme dosiahli po našej duchovnej práci a vlastnej zmene a sebapoznaní. Prežívať prúdy Živej Vody pomáha nielen nám samotným ale aj celému stvoreniu, bytostným ale aj našej zemi Gaji svojím očistným a oživujúcim charakterom. Kontakt so Živou Vodou nemusíme mať každý deň a po každom spánku, vždy to prichádza vtedy, kedy je to potrebné, kedy sme sa tomu otvorili a kedy je to dôsledok vývoja. Sú to vzácne chvíle.

Okrem takéhoto „bežného“ kontaktu a prežívania Živej Vody mám jeden veľmi mimoriadny a silný zážitok, kedy som vlastne prvý krát spoznal silu a charakter Živej Vody naplno. Bol to tak mimoriadny zážitok, že sa ničomu predtým ani potom nevyrovnal. Bol som veľmi blízko ku zdroju Živej Vody za bdelého vedomia cez deň kedy ma ovalila mohutná vlna tsunami Živej Vody. Bolo to skutočne ako 4 metrové tsunami valiaceho sa mora Živej Vody, duchovne hučiace, šumiace a praskajúce pri kontakte s mojou dušou a plného Svetla a čistoty. Ja som sa ponoril do tohoto tsunami a Živá Voda ma neskutočným spôsobom čistila, osviežovala a oživovala. Ale o tomto zážitku viac snáď inokedy.

Voda Stvorenia

Dôležité pre niektorých ľudských duchov je objasnenie o Vode Stvorenia. Voda Stvorenia vyplňuje celé stvorenie. My v skutočnosti plávame vo Vode Stvorenia. Duchovným zrakom môžeme túto Vodu Stvorenia vidieť asi tak, ako keď pozorujeme roztápanie kryštálového cukru v pohári čistej vody. Všetko v pohári je priesvitné a predsa tam niečo pozorujeme čo sa pomaly hýbe. Taká podobná je Voda Stvorenia. V súčasnosti existuje savý vír Vody Stvorenia, ktorý tlači na všetko temné a strhuje všetko čo je spojené a pripútané na temno nadol do hlbín a nakoniec do rozkladu. Abd-ru-shin podal obraz, že plávame chránení v loďke – našej duši. Keď sa očisťujeme a zbavujeme všetkého temného táto loďka, naša duša, vystúpi až do duchovnej ríše Raja. Keď však vylomíme priečku v tejto loďke tak Voda Stvorenia vnikne dnu a loďka sa akoby potápala. Potom nám už neostáva nič iné ako sa len naučiť plávať alebo topiť sa. Takýto ľudský duch, ktorý vylomil priečky svojej loďky vlastne násilím otvoril brány svojej duše Vode Stvorenia a všetkému čo s tým súvisí. Otvoril sa buď cez nejakého iného človeka, ktorý mu tieto brány otvoril pri rôznych zasväcovaniach, ktoré sú v skutočnosti otváraním sa rôznym prúdom, ktoré držia ľudského ducha späť, alebo vylomil túto priečku na svojej loďke sám svojou vôľou alebo to mohlo byť aj nevedome pri pôsobení vlastnej vôle v rámci pôsobenia Božích Zákonov, kedy brány do duše sú otvorené nasilu. Jedinou záchranou v takýchto prípadoch je prijať pomoc zhora alebo a to predovšetkým poznať Božiu Vôľu v Božom Slove a silu dobrého chcenia a v prvom rade je potrebná úplná očista aby takýto ľudský duch s vylomenou priečkou v duši sa nepotápal a nebol strhávaný nadol. Ako píše Abd-ru-shin v prednáške „Odporúča sa okultné školenie?“ očistou a pomocou zo Svetlých Výšin nakoniec deliaca priehrada v podobe dosiek úplne odpadne a ľudský duch sa cíti v tejto vode ako ryba vo vode až k nahor k svetlým výšinám.

– Ondrej Janíčko –

Živá Voda a Voda Stvorenia – Ondrej Janíčko.pdf