Umenie Života

Dosiahnuť plné pochopenie a vedenie jadra Posolstva Grálu, teda „pochopenie bez medzier, ktoré je totožné s presvedčením“ a vedie k slobode a k spáse nie je vôbec ťažké. Je potrebná len námaha a chcenie ľudského ducha dôkladne sa zaoberať s knihou Posolstva Grálu, keď sa človek tejto knihe otvoril a rozhodol sa jej obsah prežiť. Hodnoty knihy Posolstva Grálu sú nevyčerpateľné, pretože pokrývajú celú oblasť ľudského života a ľudského bytia a jeho putovania Stvorením, čo je vlastne úloha s presahom na večnosť.

Posolstvo Grálu poskytuje základné stavebné kamene pre akékoľvek poznanie, ktoré je vyvinutý ľudský duch schopný prijať, pochopiť a poznať. Na týchto základných stavebných kameňoch je možné budovať ďalej a rozširovať svoje poznanie až k hranici stanovenej pre vyvinutého ľudského ducha. Vari sa pohyb ľudského ducha po dosiahnutí určitej výšky zastaví? Nie. Abd-ru-shin k tomuto bodu píše :

Jakmile tedy člověk vystoupil vzhůru, tak se musí na své výši udržovat! Nemůže a nesmí odpočívat a myslet si, že pro tento čas vykonal již dost, nýbrž musí se hýbat dále jako pták ve vzduchu, který je také nucen pohybovat křídly, pokud se chce nahoře udržet.“ /prednáška Pohyb“ – zákon stvorenia /

Tu na zemi môžeme dosiahnuť určitú výšku vo svojom duchovnom vývoji a ako Abd-ru-shin, písal potom sa musíme na tejto výške udržovať neustálym pohybom ako vták vo vzduchu. Dosiahnutie tejto výšky a tento udržiavajúci pohyb ľudia v dávnoveku nazvali „umením života“. Moderní filozofi v súlade s tými z predchádzajúcich období rozumejú pod pojmom „umenie života“ spôsob „starostlivosti o seba“. V zmysle Posolstva Grálu môžeme povedať, že „umenie života“ presahuje „starostlivosť len o seba“. Abd-ru-shin poukázal, že kľúčom k „umeniu života“ je spôsob ako ľudský duch rozvíja a ovláda farby svojho vyžarovania, teda ako prijíma farebné vyžarovanie zo Stvorenia. Stvorenie sa zachvieva v čísle 7. Aj základné delenie farieb je na 7 farieb dúhy, ako to už objavil Newton pri rozklade svetla. V „umení života“ preto existuje 7 základných oblastí života v súlade so 7 farbami, v ktorých pôsobí človek rozvíjajúci svoju činnosť. Človeku pri dosahovaní výšok svojho vývoja na zemi, pri hľadaní spôsobu a zmyslu života na zemi a pri svojom zušľachťovaní, neostáva nič iné ako sa napokon  zaoberať „umením života“ a v týchto 7 oblastiach života sa trvalo udržiavať v pohybe. Obsah pojmu „umenie života“ bol naplňovaný rôzne v rôznych civilizáciách, kultúrach a dobách. Môžeme sa len pousmiať, že moderní filozofi do obsahu pojmu „umenie života“ zahrňujú napríklad makrobiotiku. Abd-ru-shin už nestihol viac špecifikovať čo zahrňuje „umenie života“. Keďže kľúčom k „umeniu života“ je prijímanie farieb žiarení zo stvorenia, môžeme dať do súvisu k „umeniu života“ 7 základných hlavných čakier človeka a ich funkciu. Nachádzanie súvislostí a naplnenie obsahu pojmu „umenie života“ ostáva teda na nás.

 

– Ondrej Janíčko –

Šťastie podľa Leva Nikolajeviča Tolstého

„Ja som prežil veľa a zdá sa mi, že som našiel to, čo je potrebné ku šťastiu.

Tichý osamelý život na dedine s možnosťou robiť ľuďom dobro, na ktoré nie sú zvyknutí, potom práca – práca, ktorá prináša úžitok, potom oddych, príroda, kniha, hudba, láska k blízkemu človeku – to je moje šťastie, vyše ktorého som nesníval.

A predovšetkým priateľ ako ste vy, rodina, to je možno všetko, čo si môže človek želať…“

Lev Nikolajevič Tolstoj