3. V čom spočíva pomoc v Poslednom súde?

Záchrana! Spása! Poznajte Božie Zákony v knihe „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ od Abd-ru-shina, ktorá je určená na pomoc v Poslednom Súde a duchovný základ pre vzostup do Raja – Kráľovstva Božieho v nebesiach. Záchrana a spása spočíva jedine v Slove!

„Aby človek mohol správne poznať Božiu vôľu, k tomu dostal príležitosť už trikrát! Kedysi skrze Mojžíša, ktorý bol k tomu inšpirovaný. Po druhé skrze samotného Syna Božieho Ježíša, ktorý v sebe Pravdu niesol, a teraz po tretíkrát a tým i naposledy v Posolstve Grálu, ktoré je znova čerpané priamo z Pravdy. —“  (Abd-ru-shin)

„Kto skutočne chce „počuť“ a dokáže vážne hľadať, nájde v mojom Posolstve všetko, čo potrebuje.“ (Abd-ru-shin)

„Hnev všemocného Boha vynúti veľkú očistu! Potom poznáte, že Slovo Posolstva Grálu je to jediné, čo Vás môže zachrániť a pomôcť Vám vo Vašej núdzi.“ (Abd-ru-shin)

Úvod

„Záchrana spočíva jedine v pochopení všetkých prazákonov stvorenia.“ (Abd-ru-shin)

V každom ľudskom duchu je od počiatku vložená od Stvoriteľa túžba po poznaní Boha, ktorá ho nenechá kľudným. Počas všetkých premien bytia ľudský duch túto túžbu vníma ako tlak, ktorý ho núti  k pohybu a hľadaniu, pokiaľ túto túžbu nezasypal v lenivosti svojho ducha, nadvládou pozemského rozumu a zlým chcením. Poznanie Boha – to hlavné čo človek potrebuje aby prežil Posledný Súd. Toto poznanie Boha sa dá dosiahnuť jedine skrze Božie Slovo, ktoré je Bohom samotným. Ľuďom bolo jasne zvestované :

„Na počiatku bolo Slovo! A Slovo bolo u Boha! A Boh bol Slovo!“ (Zjavenie Jánovo)

V priebehu Posledného súdu a najneskôr v Súdnom Dni bude všetkým ľuďom citeľne zjavné, že Boh skutočne existuje a že tento hmotný vesmír sa ďalej vyvíja už len do rozkladu. Pre tích čo budú chcieť prežiť dobu po Súdnom Dni a budú sa chcieť zachrániť uvoľnením z hmoty a vzostupom do Raja, bude jedinou možnosťou prijať fakt existencie Boha a nutnosti podriadiť sa Božej Vôli a Božím Zákonom a nutnosti poznania Božieho Slova v ktorom táto Božia Vôľa spočíva. Záchrana spočíva iba v poznaní Pravdy. Pravdy s veľkým P, čistej Pravdy, ktorá spočíva v Božom Slove. Pravdy, ktorá je dokonalá, nezmeniteľná a večná a je len jedna a ktorá žiari nad všetkými ostatnými nedokonalými učeniami a ľudským poznaním vo svojej Čistote. Pravdy, ktorá je v Bohu a je Bohom samým lebo Boh a Božie Slovo sú jedno. Ľudia budú musieť pochopiť, že Božia Vôla, ktorá je v Božom Slove sú Božie Zákony, ktoré sa zbiehajú v jeden Boží Zákon a to je Zákon Lásky. Je to Láska ale iná ako ju vysvetľujú kresťanské cirkvi a všetky ostatné duchovné smery, ktoré existujú teraz na zemi v falošnom zmäkčilom a slabošskom ponímaní. Ľudia budú musieť prijať fakt, že najväčšou časťou Božej Lásky je prísnosť, pretože Božia Láska a Božia Spravedlnosť sú to isté. Táto prísnosť v Láske a v Božích Zákonoch prinúti lenivého ľudského ducha k duchovnému pohybu. Duchovný pohyb tj. duchovný život, znamená zachvievať sa v duchu spolu s celým Stvorením v Svetle, v Láske a v Spravedlnosti a duchovne nájsť cestu a poznať Božie Zákony. Hýbať sa na tejto ceste tak, aby ľudský duch mohol nastúpiť cestu vzostupu do nebeského Raja mimo hmotnosti, ktorý je jediným domovom ľudského ducha a v ktorom môže bezpečne žiť večný život, ktorý v hmotnosti nemôže žiť. Viac ako inokedy bude v Poslednom súde platiť to čo povedal Ježiš :

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a svojho blížneho ako seba samého.“ (Lu 10,27)

V Poslednom súde sa prebudí v každom človeku jeho duch a bude musieť nájsť správnu vedomú duchovnú cestu a poznanie aby dokázal svoju duchovnú iskru, ktorá je v človeku a ktorá je jeho jadrom, otvoriť Svetlu, ktoré prichádza od Boha, a ktorú je potrebné zapáliť aby horela jasným plameňom a Svetlom. Zapáliť tuto duchovnú iskru je možné len úprimnou túžbou po Bohu, po Svetle, po vzostupe do Božieho Kráľovstva – Raja v nebi,  po čistote, ušľachtilosti, po pevnom a úprimnom chcení dobra a zachvievaní sa v Láske. Súdnym Dňom konči možnosť aby žil človek podľa svojich vlastných prianí a želaní, musí začať plne žiť v súlade s Božou Vôľou a zachvievať sa v Božej Vôli. Ľudia budú musieť prijať fakt, že v človeku nieje nič Božské, teda, že človek sa nikdy nebude môcť stať Bohom ako o tom hovoria mnohé duchovné smery a aj kresťanské cirkvi, ale, že človek na veky ostane len ľudským duchom, ktorý bol stvorený Bohom a má slúžiť Bohu a jeho Stvoreniu v rámci dobra. Službou sa rozumie tvoriť dobro a požehnanie pre všetko v Stvorení. Človek sa bude musieť zmeniť a opustiť doterajšie falošné myslenie ktoré má. To čo nutne potrebuje vedieť a to ako sa má zmeniť je podrobne napísané v knihe určenej pre Posledný Súd v knihe „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ od Abd-ru-shina. Kniha „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ vo svojej jednoduchosti a prostote vyjadrovacieho  štýlu, podobne ako Ježišove prosté podobenstvá, ukrýva v sebe najvyššie poznanie, ktorého je schopný dosiahnuť ľudský duch.

Zobral Ježiš Kristus na seba pri ukrižovaní všetky hriechy ľudstva? Taký nezmysel od Boha, ktorý je dokonalá spravodlivosť nemôže očakávať žiaden rozumný človek. Každý si nesie svoje hriechy na sebe sám a je zodpovedný za všetko čo myslí, hovorí a koná.  To je Božia Spravedlnosť. Ježiš Kristus po svojom ukrižovaní ostal nezaťažený inými ľudskými hriechmi.

Všetci žijúci ľudia na zemi sú zaťažení hriechom, karmou a zlými povahovými vlastnosťami. Drtivá väčšina ľudí je duchovne lenivá a je zaťažená slepou vierou v pokrivené dogmy svojho náboženstva alebo duchovného smeru, ktoré v súčasnosti existujú na zemi a neumožňujú  človeku sa oslobodiť a uvidieť jasnú jednoduchú cestu k Bohu v Jeho Zákonoch. Ľudstvo ako celok na sebe nesie nesplatenú karmu za smrť Syna Božieho Ježiša Krista na kríži.

„Nieje nič veľkého v celom svete, keď to súčastne tiež nevedie k Bohu a keď to v vďake nevzniklo k Jeho cti.“ (Abd-ru-shin)

I. V prvom rade je potrebná dôkladná osobná očista a zmena chcenia k dobru a k Láske.

Aby človek prešiel Posledným Súdom musí predovšetkým zmeniť svoje chcenie k dobru, k skutočnej láske a k čistote a vyprať a vybieliť svoje duševné rúcho (dušu) od hriechu a temnej karmy a stať sa čistým. V Súdnom Dni, kedy Zem bude v Božom Ohni, teda keď ju zaplaví zvýšené Božie Svetlo, sa napnú všetky karmické vlákna. Všetka karma človeka sa naraz vráti ku každému človeku na Zemi.  Vlažní a zlí ľudia budú zo Zeme odvolaní. Prežije len menšia časť ľudstva. Zachrániť sa bude dať len čistotou, zmeneným chcením k dobru a k láske a prijatím Božieho Slova.

Čo to znamená? Predovšetkým je potrebné sa zbaviť všetkého chcenia a túžob na zlé konanie a myslenie na zlo. Treba zmeniť svoje chcenie. Treba sa zachvievať v čistote duše a myslenia. Záleží len na rozhodnutí človeka, že tak chce urobiť.  Každý sa musí rozhodnúť, že chce byť dobrým a ušľachtilým človekom.

„Udržujte krb svojich myšlienok čistý, tím
založíte mier a budete šťastní!!“ (Abd-ru-shin)

Človek sa musí vážne začať zaoberať dobrom.

Treba sa zbaviť všetkých žiadostí, slabostí, chýb, pripútaností na hmotu a rôznych závislostí. Treba sa zbaviť ješitnosti a domýšľavosti. Treba sa zamerať na duchovný vzostup, čistý vnútorný život, duchovné hodnoty, na hodnoty lásky, ušľachtilosti a cností, ktoré smerujú k vyššiemu, do nebeských duchovných úrovní. Treba hľadať cestu k Bohu k vzostupu k Svetlu. Treba sa oslobodiť. Človek si musí znova vybojovať pravé človečenstvo!

„Cesta k Najvyššiemu otvára sa pred každým človekom! Učenosť nieje bránou, ktorá k nej vedie!“ (Abd-ru-shin)

„Kto v sebe prechováva pevné chcenie k dobru a svojim myšlienkam dodáva čistotu, ten už našiel cestu k Najvyššiemu!“ (Abd-ru-shin)

To ako sa správne očistiť ako nájsť správny postup a podľa akého princípu vnútorne pracovať na svojej sebaočiste si môžete prečítať v článku na tejto webovej adrese :

“Vidíš triesku v oku brata svojho a brvna v oku svojom nedbáš” – Ondrej Janíčko

Toto všetko neznamená, že by človek nemal žiť svoj pozemský život. Ale v úsilí po vyššom, duchovnom a dobru, môže tieto vyššie, duchovné hodnoty prinášať na zem a do svojho pozemského života a vytvoriť tak raj na zemi. Potom správne ocení aj hmotné statky a pôžitky a využije ich na duchovný vzostup.

Život človeka treba premeniť na nesebeckú tvorivú službu Bohu, ktorá sa stane požehnaním celému Stvoreniu a pre všetkých tvorov, ktorí v ňom žijú.

II. Otvoriť sa Božiemu Slovu a Božej Vôli

Tento bod je skutočným kľúčom k pomoci v Poslednom súde. Prijať do svojej duše skutočnú Pravdu poslanú od Boha, Božie Slovo, je skutočným otvorením sa Božej Vôli a Božej Láske. Božie Slovo je jasnou ukázanou cestou k večnému životu a poznaním, ktoré ľudský duch nevyhnutne potrebuje ďalej pre svoj život v stvorení. . Prijatím Božieho Slova do svojho ducha človek prijíma aj Božiu Silu.  Ľudský duch musí vecne skúmať Božie Slovo a nie vytvárať osobný kult z nositeľov Božieho Slova.

Vnútorným prijatím a otvorením sa Slovu Božiemu prenikajú k ľudskej duši cez svetlé kanáliky Božieho Slova svetlé vlákna priamo od Boha, ktoré držia ľudskú dušu tak, že ju nemôžu odniesť temnoty a nemôže prepadnúť do temných priepastí duchovného rozkladu a zatratenia, pokiaľ sa sama tak nerozhodne.

Preto je nanajvyš dôležité poznať Božie Slovo a vedome pochopiť Božiu Vôľu, ktorá je v Božích Zákonoch a tak prijať Božiu Silu zmeneným chcením, ktoré vedie k láske. V Kristových podobenstvách je táto Božia Vôľa a Božia Láska ukázaná jasne ale bola vhodná predovšetkým pre jednoduchých ľudí, ktorí žili pred 2000 rokmi.

Abd-ru-shin začiatkom 20. storočia  v knihe „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“  vysvetlil Božiu Vôľu, Božiu Lásku a Božie Zákony podrobne, obsiahlo, už nie v podobenstvách ale pochopiteľne a vecne pre moderného človeka. Nevysvetlil podrobne len Božiu Vôľu ale aj všetky veľké deje prebiehajúce v stvorení a samotné hierarchické usporiadanie Stvorenia až do Božej ríše a čo je najdôležitejšie, ukázal, ako sa má človek zmeniť aby obstál v Poslednom súde a mohol ďalej žiť v stvorení.

V knihe „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“  je zvestovaný Syn Človeka, sú v nej objasnené otázky reinkarnácie a karmy, čo je to osud,  slobodná vôla, duchovná úloha ženy, poslanie Syna Božieho a Syna Človeka, čo je to Grál a kde je Hrad Grálu, čo je to milosť, pád do hriechu a dedičný hriech, čo je to Posledný Súd, čo je to Božia Sila, Božia Vôľa a Božie Zákony, ako sa správne modliť a čo je to Božia Trojica a Duch Svätý, aké je hierarchické usporiadanie stvorenia a ďalšie témy.

III. Je potrebné získať presvedčenie

Kto má strach v Poslednom súde ten nemá pravú dôveru v Boha a pravé presvedčenie o Božej Vôli. Byť slepo veriacim nestačí. Treba byť vediaci a vidiaci, čo vzniká pravým presvedčením a prežitím.  Pravé presvedčenie sa však získava len poznaním a vedením bez medzier. Kto pozná Božie Zákony bez medzier ten si je istý pomocou z každej situácie v živote. Dôkladná znalosť Božích Zákonov umožňuje presne vedieť čo človek má robiť  v Poslednom súde aby nastúpil cestu vzostupu.

„Každým okamžikom môžete nastúpiť cestu do výšin a napraviť minulosť, nech je akákoľvek.“ (Abd-ru-shin)

Kristus uvedomujúc si duchovnú biedu vtedajšieho ľudstva svojim posolstvom vyžadoval dočasne len vieru v jeho Slovo. No Boh žiada presvedčenie a vedenie bez medzier.

Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do všetkej Pravdy. (Ján, 16)

IV. Ďalej v stvorení môže žiť len človek, ktorý má pravé vedomie a pravý vnútorný život. Učenosť je len pre pozemský život, pre život večný je potrebné prežitie

Posledným súdom skončila doba duchovného tuláctva a falošných duchovných ciest a učení pre ľudí. Ďalej v stvorení budú môcť žiť len tí, ktorí budú si vedomí pravých Božích Zákonov,  teda spoznajú pravú Božiu Vôľu a budú môcť podľa nej žiť. Toto vedomie je nutné aby ľudský duch mohol stúpať z hmotnosti, ktorá ide do rozkladu až do duchovného Raja, ktorý je pravým domovom človeka na celú večnosť. K pravému vedomiu patrí aj nutnosť vedenia o Bohu a Jeho Vôli , o Ježišovi Kristovi Synovi Božom a Imanuelovi Synovi Človeka a o Svätom Grále. K možnosti vzostupu do duchovného Raja je potrebné mať pravý vnútorný život od ktorého závisí samotný vzostup. Pravé poznanie a vedenie umožňuje sa vnútorne rozhodovať, chcieť a ovplyvňovať vnútorný život človeka tak aby bol vždy v súlade s dobrom a čistotou a s Božou Vôľou. Vnútorný život je znakom toho aký je človek v skutočnosti. Podľa toho bude priťahovaný buď nahor k Svetlu, šťastiu a blaženosti až do nebeského Raja, nášho domova alebo bude podľa vnútorného života priťahovaný nadol, do temnôt, utrpenia a hrôz.

Aj keby ste vedeli z pamäti celé Božie Slovo a svojim rozumom by ste o ňom vedeli dôkladne premýšľať ale ho svojim vnútrom neprežili a neprecítili do najhlbších dôsledkov, nič Vám to neosoží v Poslednom Súde. Len Vaše skutočné vnútro, cit je rozhodujúci pri posudzovaní Bohom. Nie Váš pozemský rozum. Cit vytvára súčasne obraz. Preto je potrebné Božie Slovo prežiť v obrazoch.

V. Život človeka má smerovať k Láske a k tvorivosti

Osloboďte sa a staňte sa duchovnými, ktorí s jasotom povznesú svojho ducha do výšky a s plesaním pocítia nesmiernu lásku Otcovu, ktorá nepozná žiadnych hraníc pozemského rozumu. „Poznajte konečne, že ste jej časťou, chopte sa jej bez námahy a úplne, spojte sa s ňou a získavajte tak denne, v každú hodinu novú silu ako dar, ktorý vám učiní vzostup zo zmätkov samozrejmým!“ (Abd-ru-shin)

Láska. Toľko krát ospevovaná. Keď se však pôjde tak zvaným láskam neúprosne k jadru, tak tam nezostáva nič len sebectvo, ješitnost, slabosť, pohodlnosť, domýšľavosť, opičia láska alebo pudy.  Človek ak chce prežiť Posledný Súd sa musí vyvinúť k pravej a čistej nesebeckej Láske. Keď si už nič nebudete žiadať pre seba, bude Vám dané všetko. Akonáhle sami seba ponúknete Svetlu so všetkým svojim chcením a bytím, ešte len potom ste otvorení  Božej Sile a Božej Láske. Žiť v Láske znamená slúžiť. Nie však slúžiť nedobrovoľne ako otrok. Boh nechce otrokov. Len v dobrovoľnej službe svojim blízkym, celému ľudstvu či na službe na rozvoj celého stvorenia, nájde duchovne zrelý človek zmysel života a realizáciu a uskutočnenie svojej Lásky. Len ten kto je nesebecký môže poznať čo je skutočná Láska v cite.  Preto sa zmeňte a osloboďte!

Tvorivosť je realizácia Lásky a zachvieva sa v zákone nutného Pohybu. Zmyslom života je tvoriť krásu a dobro. Len tvorivý človek môže nájsť šťastie. Človek v skutočnosti nemôže vytvoriť nič nové ale len formovať zo základov, ktoré v stvorení už existujú a ktoré vytvoril Boh. Inšpiráciou a prijímaním z vyšších duchovných úrovní môžeme formovať a tvoriť novú krásu a dobro pre požehnanie tohoto stvorenia a jeho tvorov, ktorí v ňom žijú. Preto žime krásny a tvorivý život v Láske!

VI. Volanie z Hradu Grálu

Prečítajte si Volanie z Hradu Grálu duchovne prijaté k tomu zvlášť omilosteným povolaným z okolia Abd-ru-shina .

Volanie z Hradu Gralu (SK)

 

schody