1. Čo je to Posledný súd?

Pojem Posledný súd je známy v mnohých monoteistických náboženstvách (viera v jedného Boha), počínajúc kresťanstvom, islamom, židovstvom ale je známy aj vo východných filozofiách ako je napr. taoizmus (sekta Nebeských Majstrov), učenie Krišnu a Zoroastera.

Tradične sa uvádza, že Posledný súd je súdenie všetkých živých i mŕtvych Bohom, pričom hriešnici budú odsúdení na večné muky v pekle a spravodliví na nebeskú blaženosť v raji. Kto nie je duchovne živý a dosť čistý, nieje zapísaný v tz. Knihe života v ktorej sú zapísané mená všetkých tých, ktorí prišli k záchrane a k večnému životu.

Okrem Posledného súdu sú známe aj lokálne súdy v dejinách ľudstva ako boli napríklad súd nad Atlantídou a súd v čase Mojžiša v Egypte alebo za čias Noe. Posledný súd je ale iba jeden za celú dobu trvania hmotného vesmíru.

S Posledným súdom súvisí aj Súdny deň. Je to okamih začiatku veľkého súženia. Čas kedy nastane tento Súdny deň, nepozná nik okrem samotného Boha Otca. Kristus o Súdnom dni povedal :

Veru vám hovorím: Nepominie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko toto nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. No o tom dni a o hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, ale jedine Otec. Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna človeka; ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do korábu, a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvedomte si: keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte! (Matúš, 24)

S pojmom Posledný súd je spojená aj predstava Konca sveta tz. Apocalypsa tj. udalosť zániku dnešnej civilizácie. Po tomto zániku má nastať na zemi Božie kráľovstvo alebo inak povedané Raj na zemi, v ktorom budú ľudia žiť šťastne podľa Božej Vôle.

Ďalšou udalosťou, ktorá charakterizuje Posledný súd podľa kresťanskej tradície je ohlásený druhý príchod Ježiša Krista.

Čo je však Posledný súd v skutočnosti?

Posledný súd je prirodzený dôsledok Božích zákonov podľa ktorých prebieha všetko čo sa deje v stvorení. V stvorení neustále prebieha vývoj stáleho zrodu, dozrievania, zrelosti a nakoniec smrti, ktorý sa neustále opakuje. Tak aj vo vývoji hmotného vesmíru musí raz prísť okamih prechodu všetkého hmotného zo zrelosti k rozpadu. Zánikom hmotného vesmíru zaniká možnosť života človeka v ňom. Od tohto okamihu prechodu zo zrelosti do rozkladu sa začína oddeľovať od seba všetko hmotné a duchovné, aby sa hmotné mohlo rozpadnúť. Jedinou záchranou pre ľudského ducha, ktorý sa nachádza v hmotnej časti stvorenia a je s hmotou spojený je oslobodenie sa zo spojenia s hmotou a povznesenie sa do duchovnej ríše, kde môže ďalej žiť večný sebavedomý život. Ľudský duch, ktorý sa neočistí a nenájde včas cestu do tejto večnej duchovnej ríše, do nebeského raja, a nezačne žiť v čistote a podľa Božej Vôle, sa stal pre skutočný život v stvorení neupotrebiteľný a bude spolu s hmotným vesmírom strhnutý v ukrutných mukách do rozkladu, kedy bude jeho duša a jeho osobné vlastné „ja“ rozomleté na prasemeno a nebude mu už viac poskytnutý vedomý život. Toto rozdelenie ľudských duchov na dobré klasy a na plevy sa nazýva Posledný súd. Boh nevolá každého človeka pred seba na súdnu stolicu a osobne ho nesúdi, ale roztriedenie ľudí v Poslednom súde prebieha prirodzene na základe Božích zákonov tj. Božej Vôle tým, že do stvorenia začne prúdiť zvýšený príliv a tlak Svetla od Božieho trónu, ktorý urýchli a uzavrie všetky karmické kruhy všetkých ľudí na zemi a v Stvorení.

Knihou Posledného súdu je kniha „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ od Abd-ru-shina, ktorej je venovaný tento web.

Aby človek mohol správne poznať Božiu vôľu, k tomu dostal príležitosť už trikrát! Kedysi skrze Mojžíša, ktorý bol k tomu inšpirovaný. Po druhé skrze samotného Syna Božieho Ježíša, ktorý v sebe Pravdu niesol, a teraz po tretíkrát a tým i naposledy v Posolstve Grálu, ktoré je znova čerpané priamo z Pravdy. —“  (Abd-ru-shin)

„Záchrana spočíva jedine v pochopení všetkých Prazákonov Stvorenia.“ (Abd-ru-shin)

„Kto skutočne chce „počuť“ a dokáže vážne hľadať, nájde v mojom Posolstve všetko, čo potrebuje.“ (Abd-ru-shin)

„Hnev všemocného Boha vynúti veľkú očistu! Potom poznáte, že Slovo Posolstva Grálu je to jediné, čo Vás môže zachrániť a pomôcť Vám vo Vašej núdzi.“ (Abd-ru-shin)

NASLEDUJÚCA ČASŤ >>