Božia Spravodlivosť a Láska

Veľkosť Božej Spravodlivosti a Lásky si pri všednom živote ani neuvedomujeme. Až pomocou Božieho Slova je nám umožnené pochopiť veľkosť Božej Spravodlivosti a Lásky. V Ježišovom podobenstve kedy robotník si ráno zjednal mzdu za deň roboty, ďalší robotník na obed zjednal tú istú mzdu za poldeň a nakoniec prišiel robotník večer a dostal tú istú mzdu na sklonku dňa ako ostatní, ktorí pracovali omnoho viacej v ten deň, nám odkrýva veľkosť Božej Spravodlivosti. V bežnom ponímaní by sme povedali, že každý robotník mal dostať inú mzdu podľa toho koľko hodín pracoval. Tento prístup je rovnostársky. Božia Spravodlivosť je však iná. Je Božou Láskou, ktorá odmeňuje aj tam kde by sme to nepredpokladali. Božia Spravodlivosť a Láska je aj Božie milosrdenstvo.

Že Božia Spravodlivosť a Láska je iná ako ju bežne chápeme je vidieť aj s ďalšieho Ježišovho podobenstva o nehádzaní perál sviniam. Bežne by sme povedali, že práve tí čo najviac hrešia by potrebovali poučenie z Slova Božieho, ale Ježiš to vidí inak. Aj tu Ježiš rozlišuje toho komu má alebo nemá byť poskytnutá pomoc zo Slova Božieho. Kto je nehodný pomoci pre svoje zlé chcenie ten nemá dostať ani pomoc spočívajúcu v Božom Slove. Abd-ru-shin dokonca bol tak prísny v Božej Spravodlivosti, že prikazoval nedávať Jeho Slovo tím, ktorí sa po ňom nepýtajú. Teda opäť nie rovnostársky pohľad na ľudí ale prísne určitý.

To, že ľudí nemôžeme hádzať do jedného vreca a potrebujú individuálny prístup hovorí Slovo: „Jedno nie je pre všetkých! Čo jednému prospieva, môže druhému škodiť. „ A tak je to aj s odpúšťaním, nedbaním a nevytýkaním chýb svojim blížnym, ktorí usilujú o Svetlo a naopak kárať svojich nepriateľov, ktorí neusilujú o Svetlo ak nevedia inak prísť k poznaniu. Aj tu je prísne rozlišovanie a iný prístup. Božia Spravodlivosť je tu iná ako by sme ju bežne očakávali. Podobne ako keď Abd-ru-shin hovorí, že máme „milovať celé ľudstvo“ a na inom mieste, že naša láska má náležať Svetlu a všetkým, ktorí o Svetlo usilujú a nie k tým, ktorí musia byť z tohto stvorenia vyvrhnutí, pretože sú škodliví. Božia Spravodlivosť sa prísne individuálne pozerá na človeka aký je a podľa toho sa mu odmeňuje alebo trestá.

Veľkosť Božej Spravodlivosti si môžeme predstaviť aj pritom, že Boh kvôli niekoľko málo ľuďom, ktorí ešte na Zemi túžili po Svetle, poslal na Zem Syna Božieho a Syna Človeka i keď už celá Zem ležala v temnotách. Pre niekoľko spravodlivých Boh vykonal veľkú obetu a milosrdenstvo o veľkosti, ktorých si ani poriadne nevieme uvedomiť.

Vo vzťahu človeka k Bohu neexistuje žiadne „my“ ale iba „ja a Boh“. Božia Láska a Spravodlivosť nie je určená nejakej skupine, národu alebo rase. Je prísne individuálna a človek stojí pred Bohom sám. Podľa toho aký je sa uplatňuje na ňom aj Božia Spravodlivosť a Láska.

– Ondrej Janíčko –